Põhikiri

HEA KOOSTÖÖ HOIU-LAENUÜHISTU

PÕHIKIRI

 

 1. ÄRINIMI JA ASUKOHT, HOIU-LAENUÜHISTU EESMÄRK
  • Hoiu-laenuühistu ärinimi on “Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu” (edaspidi: “HLÜ”).
  • HLÜ asukoht on Suur-Laagri 6-7, 10415 Tallinn.
  • HLÜ on asutatud eesmärgiga toetada oma liikmete elu edendavaid tegevusi läbi finantsvahendite ning nõustamise. Elu edendavad tegevused lähtuvad terviklikust elukäsitlusest ning väärtustavad teadlikult inimese arengut, kogukondi ja loodust.
  • HLÜ liikmeskond on moodustatud Hoiu-laenuühistu seaduse (edaspidi: “HLÜS”) 5 lg 1 punkt 2 alusel kutseala põhimõttel, kusjuures liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tegutsevad ökoloogiliselt ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse ja kodanikualgatuse valdkonnas.

 

 1. VARA
  • HLÜ osakapital moodustatakse HLÜ liikmete osamaksudest.
  • HLÜ osakapitali suurus on vahemikus 32 000 eurot kuni 128 000 eurot. HLÜ netovara peab igal ajahetkel vastama vähemalt HLÜ osakapitalile ning HLÜ osakapital ei või mingil ajahetkel langeda alla miinimumosakapitali, st 32 000 euro.
  • HLÜ kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital, mille suurus peab olema vähemalt pool osakapitalist.
  • Reservkapital moodustatakse ja seda täiendatakse liikmete sisseastumismaksudest, kasumieraldistest ja reservkapitali intressidest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 20 protsenti puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, peatatakse reservkapitali suurendamine kasumieraldiste ja intresside arvel.
  • HLÜ  majandusaasta  algab  1.  jaanuaril  ja  lõpeb  31.  detsembril.

 

 1. OSA- JA SISSEASTUMISMAKSUD
  • Osamaksu alammäär on 30 eurot liikme kohta. Osamaks tasutakse rahalise sissemaksega HLÜ pangakontole 1 kuu jooksul liikmeks vastuvõtmise kuupäevast.
  • Asutamisperioodil tasutakse osamaksed HLÜ juhatuse poolt avatud kommertspanga stardikontole 31. augustiks 2015. a.
  • HLÜ liikme sisseastumismaks on 6 eurot liikme kohta, mis tasutakse koos osamaksuga HLÜ pangakontole 1 kuu jooksul liikmeks vastuvõtmise kuupäevast.
  • Liige võib soovi korral tasuda lisaks punktis 3.1. nimetatud kohustuslikule osamaksule täiendavat osamaksu. Täiendav osamaks ei too liikmele täiendavat hääleõigust.
  • Osamaksu ei tohi pantida või muul viisil koormata.
  • Liikmesuse lõppemisel  on  liikmel  õigus  saada  tagasi  Osamaks, mis  tagastatakse   liikmele   hiljemalt   1   kuu   jooksul alates liikmelisuse lõppemisest.   Juhatusel   on   õigus osamaksu tagastamise perioodi pikendada, kui osamaksu tagastamine seab ohtu ühistu  usaldusnormatiivide  täitmise  ja  majandusliku  jätkusuutliku  tegevuse.

 

 1. KASUM JA KAHJUM
  • HLÜ kasum jaotatakse üldkoosoleku otsusega kinnitatud majandusaasta aruande alusel.
  • Dividende makstakse liikmetele proportsionaalselt vastavalt nende osamaksu suurusele.
  • Kui auditeeritud majandusaasta aruandest või HLÜ likvideerimisbilansist selgub kahjum, kaetakse see üldkoosoleku otsuse alusel reservkapitali arvel.
  • Kui kahjumi katmiseks ei piisa reservkapitalist ning kahjumi katmise tagajärjel on HLÜ osakapital vähenenud 1/3 võrra või kui kahjumi katmise tagajärjel jääb osakapital seaduses toodud miinimumist väiksemaks, peab HLÜ juhatus 15 päeva jooksul kutsuma kokku liikmete erakorralise üldkoosoleku. Üldkoosolek peab otsustama:
   • osakapitali suurendamise või
   • HLÜ lõpetamise või
   • pankrotiavalduse esitamise.
  • HLÜ lõpetamisel rahuldatakse või tagatakse HLÜ varast võlausaldajate nõuded ning hoiustatakse vajalik osa varast. Järelejäänud varast tagastatakse HLÜ liikmetele nende tasutud osamaksed ning järelejäänud vara jaotatakse HLÜ liikmete vahel proportsionaalselt vastavalt liikmete poolt tehtud osamaksete proportsioonile HLÜ osakapitalis.

 

 1. LIIKMELISUS
  • HLÜ-s peab olema igal hetkel vähemalt 25 liiget.
  • HLÜ vastutab kohustuste eest oma varaga. HLÜ liikmed ei vastuta HLÜ kohustuste eest oma varaga.
  • HLÜ liikmeks võib astuda füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus vastab käesoleva põhikirja punktides 1.3 ja 1.4 toodud eesmärkidele. HLÜ liikmeks astumisel allkirjastab tulevane liige kavatsuste memorandumi ning HLÜ põhiväärtuste dokumendi, millega kinnitab, et tema tegevus järgib käesoleva põhikirja punktides 1.3 ja 1.4 toodud põhiväärtuseid.
  • Liikmelisus ei ole päritav. Pärijatele makstakse hüvitist seaduses ette nähtud korras, alternatiivselt on pärijatel võimalik HLÜ liikmeks astuda, kui pärija vastab HLÜ liikmelisuse tingimustele.

 

 1. ÜLDKOOSOLEK
  • HLÜ kõrgeim organ on üldkoosolek, kus HLÜ liikmed teostavad oma õigusi HLÜ-s.
  • Igal HLÜ liikmel on üldkoosolekul otsuste vastuvõtmisel üks (1) hääl.
  • Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
  • Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku majandusaasta aruande kinnitamiseks kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.
  • Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vastavalt vajadusele. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui:
   • HLÜ netovara on alla poole ühistu osakapitalist;
   • seda nõuab vähemalt 1/10 liikmetest;
   • seda nõuab nõukogu; või
   • seda nõuab revident või audiitor.
  • Üldkoosoleku teade saadetakse HLÜ liikmete nimekirja kantud aadressil. Kui HLÜ juhatus teab või peab teadma, et liikme aadress erineb liikmete nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Teade peab olema saadetud selliselt, et see jõuaks saaja aadressile tavalise edastamise korral vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist. Kui HLÜ liige on HLÜ juhatusele esitanud vastavasisulise kirjaliku taotluse, tuleb üldkoosoleku teade esitada vastavale liikmele e-posti teel.
  • HLÜ üldkoosolekul osalemine võib toimuda ka tehniliste vahendite abil ilma füüsilise kohalolekuta.
  • HLÜ liikmed võivad   üldkoosoleku päevakorras   olevate   punktide  osas hääletada  elektrooniliste  vahendite   abil   enne   koosolekut   või   koosoleku   kestel,   kui   see   on   tehniliselt   turvalisel   viisil  võimalik. Elektroonilise   hääletamise   korra   määrab
  • Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal või esindatud on üle poole ühistu liikmetest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.
  • Kui üldkoosolekul ei ole kohal või esindatud põhikirja punktis 6.9 nimetatud arv liikmeid, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul viibivate või esindatud liikmete arvust.
  • Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud ühistu liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
  • Põhikirja punktis 1.3 toodud HLÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik 90% üldkoosolekul osalenute poolthääled.

 

 1. JUHATUS JA NÕUKOGU
  • HLÜ juhatusel on kolm kuni viis (3-5) liiget. Juhatuse liikmed valitakse HLÜ nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. Nõukogu puudumisel valib juhatuse liikmed HLÜ üldkoosolek.
  • Juhatuse pädevusse kuulub:
   • HLÜ tegevuse igapäevane juhtimine;
   • HLÜ liikmete nimekirja pidamine;
   • HLÜ töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
   • HLÜ esindamine igapäevases majandustegevuses;
   • HLÜ raamatupidamise korraldamine.
  • Juhatuse liikme täpsem töökord nähakse ette nõukogu otsusega.
  • HLÜ-l on nõukogu kolme kuni viie (3-5) liikmega. Nõukogu liikmed valitakse HLÜ üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.
  • HLÜ nõukogu moodustatakse, kui HLÜ-l on 50 liiget.
  • HLÜ nõukogu planeerib HLÜ tegevust ja korraldab HLÜ juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

 

 1. HLÜ KONTROLLORGANID JA LAENUKOMITEE
  • HLÜ kontrollorganiteks on revisjonikomisjon ning audiitor.
  • Revisjonikomisjonil on kolm (3) liiget, liikmed valitakse tähtajaga kolm (3) aastat.
  • Revisjonikomisjon:
   • viib läbi HLÜ majandusaasta aruande revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
   • analüüsib HLÜ töös ja majandustegevuses avastatud puudusi, koostab neist perioodilisi ülevaateid ja esitab need olenevalt tähtsuse astmest HLÜ juhatusele, nõukogule või üldkoosolekule arutamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks; ja
   • jälgib pidevalt asjakohastest seadustest ning HLÜ põhikirjast HLÜ-le tulenevate nõuete täitmist ning esitab vastava aruande üldkoosolekule kinnitamiseks koos majandusaasta revisjoniaruandega.
  • Revisjonikomisjoni liikmel on õigus ja kohustus kontrollida HLÜ vara, arveldus- ja väärtpaberikontosid, raamatupidamisdokumente, laenukomitee tegevust kajastavaid dokumente ning õigus nõuda selgitusi ja kõikvõimalikku abi oma ülesannete täitmiseks. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus jälgida HLÜ tööd ja majandustegevust mis tahes lõigus.
  • HLÜ-l on audiitor, kelle HLÜ üldkoosolek nimetab ametisse kolmeks (3) aastaks.
  • HLÜ audiitor teostab HLÜ üle kontrolli vastavalt seadusele, võttes arvesse, et audiitor kohustub kontrollima ka HLÜ usaldusväärsuse tagamise ning laenude andmise nõuete vastavust HLÜS §-dele 27 ja 28.
  • Kui HLÜ-l on rohkem kui 50 liiget, moodustatakse HLÜ laenukomitee. Laenukomitees on kolm (3) liiget. Laenukomitee liikmed nimetatakse ametisse nõukogu, selle puudumisel üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.

Kinnitatud asutamiskoosolekul 29. mail 2015. aastal.