Omanäolise Kooli Arenduskeskus

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus toetab Eesti haridussüsteemi pidevat uuenemist ja
nüüdisaegsete lähenemiste rakendamist töös laste ja noortega. Arenduskeskus loodi
1997.aastal selleks, et kooliuuendusliku liikumise Omanäoline Kool tegevust ning
arendusprojekte koordineerida ja nende majandustegevust korraldada. 1998.aastal loodi
meie koolituskeskus Avatud Meele Instituut (AMI).

Tegevused:
–  viivad läbi haridusinnovatsiooni- ja kooliarendusprojekte ning arendusprojekte, mis on
seotud noortega tegelevate spetsialistide kompetentside arendamisega;
–   koguvad, süstematiseerivad ja vahetavad nende valdkondadega seotud infot;
–   koostavad pedagoogika-, andragoogika- ja psühholoogia-alaste koolituste metoodikaid,
korraldavad ja viivad läbi koolitusi, supervisioone, väljaõppeprogramme ja erinevaid
meeskondlikke tegevusi.

  • väärtuseks on inimese ja maailma terviklikkus
  • väärtustame koostööd ja jagamist
  • tegevuste aluseks on tänapäevased teadusuuringud ning pidev areng

Nad on olnud nõu ja jõuga abiks mentorlussüsteemi ja alustava õpetaja kutseaasta toe
väljatöötamisel, SA Noored Kooli käimalükkamisel, keelekümbluse ja LAK-õppe juurutamisel,
oleme SA Kiusamisvaba Kool asutajaliikmed ning teeme aktiivset koostööd MTÜ-ga Alustavat
Õpetajat Toetav Kool.

Suuremahulisemad projektid praegu:
– Noorte tööturule kaasamise programm STEP (Euroopa Sotsiaalfond,
Siseministeerium)
– Project sySTEAM – systematic approach for implementation of STEAM
education in schools (Erasmus+ Programme of the European Union)
– Terve ja turvaline õpikeskkond koolis (Euroopa Sotsiaalfond, SA Innove)
– Taastava õiguse praktikad koolis (Euroopa Sotsiaalfond, SA Innove)

Nad annavad oma panuse, et inimesed oskaksid ja tahaksid luua selliseid arengu- ja
suhtekeskondi, et iga inimene meie ühiskonnas saab olla terviklik, omanäoline ja arenev ning
ühiskond tema ümber on terviklik, omanäoline ja arenev.